1-Butanamine, 3-methyl-N-(2-phenylethylidene)-

1-Butanamine, 3-methyl-N-(2-phenylethylidene)-