1-Dimethyl(ethenyl)silyloxy-3-phenylpropane

1-Dimethyl(ethenyl)silyloxy-3-phenylpropane