2-Phenyl-1-phenylsulfonylaziridine

2-Phenyl-1-phenylsulfonylaziridine