1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-2-phenylaziridine

1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-2-phenylaziridine