3,3-Dimethyl-2-phenyl-1-propylazetidine

3,3-Dimethyl-2-phenyl-1-propylazetidine