Phenyl 4-[(4-methoxyphenoxy)methyl]benzoate

Phenyl 4-[(4-methoxyphenoxy)methyl]benzoate