4-Trimethylsilylmethylbenzamide

4-Trimethylsilylmethylbenzamide