2-(2-methoxy-5-methylphenyl)-2H-benzotriazole

2-(2-methoxy-5-methylphenyl)-2H-benzotriazole