1-Methyl-2-phenylhexahydropyrimidine

1-Methyl-2-phenylhexahydropyrimidine