1-[1,1,3,3-Tetramethylbutyl]-2-phenylaziridine

1-[1,1,3,3-Tetramethylbutyl]-2-phenylaziridine