6-Phenyl-2,4,4,6-tetramethyl-5,6-dihydro-4H-1,3-oxazine

6-Phenyl-2,4,4,6-tetramethyl-5,6-dihydro-4H-1,3-oxazine