4-(2-Methoxy-phenyl)-1-methyl-2,6-diphenyl-piperidin-4-ol

4-(2-Methoxy-phenyl)-1-methyl-2,6-diphenyl-piperidin-4-ol