1,4,5-Trimethyl-2,3-diphenylpiperazine

1,4,5-Trimethyl-2,3-diphenylpiperazine