Benzene, 1-(4'-ethyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl)-4-methyl-

Benzene, 1-(4'-ethyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl)-4-methyl-