2,4-Bis(4-methylphenyl)-6-phenyl-1,3,5-triazine

2,4-Bis(4-methylphenyl)-6-phenyl-1,3,5-triazine