5-Ethyl-2-methoxy-5-phenyl-1,3-oxazolidin-4-one

5-Ethyl-2-methoxy-5-phenyl-1,3-oxazolidin-4-one