4-(3-Chloropropyl)styrene

4-(3-Chloropropyl)styrene