2-[2-(2-{[2-methyl-1-(4-methylphenyl)cyclohexyl]amino}ethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]ethanol

2-[2-(2-{[2-methyl-1-(4-methylphenyl)cyclohexyl]amino}ethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]ethanol