5(4H)-isoxazolone, 4-methyl-3-phenyl-

5(4H)-isoxazolone, 4-methyl-3-phenyl-