3-(1-Isopropenyl-5-methyl-hex-5-enyl)-1H-indole

3-(1-Isopropenyl-5-methyl-hex-5-enyl)-1H-indole