1-(3-Indolyl)-3-phenyl-1,3-propanedione

1-(3-Indolyl)-3-phenyl-1,3-propanedione