2-Propanol, 1-[(2-hydroxyethyl)thio]-3-phenoxy-

2-Propanol, 1-[(2-hydroxyethyl)thio]-3-phenoxy-