5-Bromo-1-(2-naphthylsulfonyl)indoline

5-Bromo-1-(2-naphthylsulfonyl)indoline