Trichloromethyl 4-nitrophenyl sulfone

Trichloromethyl 4-nitrophenyl sulfone