5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal

5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal