4-(2,6-Dimethyl-4-nitro-3-phenyl-cyclohex-1-enyl)-morpholine

4-(2,6-Dimethyl-4-nitro-3-phenyl-cyclohex-1-enyl)-morpholine