Chloro[2-(trichlorosilyl)ethyl]divinylsilane

Chloro[2-(trichlorosilyl)ethyl]divinylsilane