5-Bromo-1-(methylsulfonyl)indoline

5-Bromo-1-(methylsulfonyl)indoline