5-Ethyl-5-methyl-2-phenyl-2-oxazoline

5-Ethyl-5-methyl-2-phenyl-2-oxazoline