2-Trimethylsilyloxypentadecane

2-Trimethylsilyloxypentadecane