2-Trimethylsilyloxytetradecane

2-Trimethylsilyloxytetradecane