3-Hydroxymethyl-2-trimethylsilyloxypentane

3-Hydroxymethyl-2-trimethylsilyloxypentane