4-(4-chlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine

4-(4-chlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine