2H-1,4-Benzothiazin-2-one, 3-[2-(4-methylphenyl)-2-oxoethyl]-

2H-1,4-Benzothiazin-2-one, 3-[2-(4-methylphenyl)-2-oxoethyl]-