2-Methylphenylamino-5-phenyloxazole

2-Methylphenylamino-5-phenyloxazole