2-[1-(4-Nitrophenyl)vinyl]-5-phenyl-1,2,4-triazin-3-one

2-[1-(4-Nitrophenyl)vinyl]-5-phenyl-1,2,4-triazin-3-one