Methyl 2-ethyl-2,3,3-trimethylbutanoate

Methyl 2-ethyl-2,3,3-trimethylbutanoate