2-[4-(Benzylimino)-1,4-dihydro-1-pyridylmethyl]benzonitrile

2-[4-(Benzylimino)-1,4-dihydro-1-pyridylmethyl]benzonitrile