Benzonitrile, 3-(5-trifluoromethyl-4-methyl-1,2,4-triazol-3-yl)thiomethyl-

Benzonitrile, 3-(5-trifluoromethyl-4-methyl-1,2,4-triazol-3-yl)thiomethyl-