2-n-Hexylthio-5-methyl-imidazoline

2-n-Hexylthio-5-methyl-imidazoline