Trimethylsilyl 3-[methyl(trimethylsilyl)amino]propanoate

Trimethylsilyl 3-[methyl(trimethylsilyl)amino]propanoate