Phenylpropanolamine, bis(trimethylsilyl)

Phenylpropanolamine, bis(trimethylsilyl)