1-(Isopropylamino)-3-[(4-methoxy-2-methyl-1-naphthyl)oxy]-2-propanol

1-(Isopropylamino)-3-[(4-methoxy-2-methyl-1-naphthyl)oxy]-2-propanol