1-Ethoxy-7-phenylethynyl-bicyclo[4.1.0]heptane

1-Ethoxy-7-phenylethynyl-bicyclo[4.1.0]heptane