Piperazine, 1-cyclohexyl-4-(3-phenyl-2-propynyl)-

Piperazine, 1-cyclohexyl-4-(3-phenyl-2-propynyl)-