3H-pyrazole, 3-acetyl-5-methyl-4-phenyl-

3H-pyrazole, 3-acetyl-5-methyl-4-phenyl-