Propanedinitrile, 2-(1-methyl-5-methylsulfonyl-2-pyrrolylmethylidene)-

Propanedinitrile, 2-(1-methyl-5-methylsulfonyl-2-pyrrolylmethylidene)-