1-Methyl-1-(2-phenylethoxy)-1-silacyclohexane

1-Methyl-1-(2-phenylethoxy)-1-silacyclohexane