1,2-Di-(3-thienylthio)ethane

1,2-Di-(3-thienylthio)ethane