2-Exo-methyl-3-methylenebenzonorbornene

2-Exo-methyl-3-methylenebenzonorbornene